Regler for utleie til trening

Regler for utleie til trening

Greit å vite når du skal leie hallen til treningsformål

Regler for utleie til trening

  1. Tildeling av faste treningstider Søknadsfristen for faste treningstimer  er satt til 20. mai. Tildelingen sendes ut så snart den er klar.
  2. Ledige timer Ledige timer tildeles etter hvert som interesserte leietakere melder seg.
  3. Omdisponering/avbestilling Avbestilling av periodebestilte treningstimer må skje senest 1 måned før timen skulle vært benyttet. For enkeltbestillinger gjelder en avbestillingsfrist på 14 dager. Dersom ovennevnte frister ikke overholdes blir leien fakturert på vanlig måte. Tildelte treningstimer kan ikke benyttes til avvikling av stevner, kamper e.l. uten godkjenning. I slike tilfeller et det reglementet for utleie til idrettsarrangement som gjelder. Eventuell omdisponering av treningstimer til arrangement må avtales i god tid før det aktuelle tidspunkt.
  4. Fakturering Fakturering foretas etterskuddsvis hver måned, med 14 løpedager. Dersom fakturaene ikke blir betalt innen forfall påløper renter og purregebyr. For tilskuddsberettigede leietakere (lokale idrettslag med utøvere under 19 år) vil Stange kommune sende faktura 1 gang årlig. Eventuelle overskytende timer (det vil si over 1000 timer) vil bli fakturert fra Stangehallen i januar.
  5. Endring av treningstid Ved spesielle arrangement kan oppsatte treningstider endres/kanselleres. Leietakeren skal varsles om dette senest 14 dager før det aktuelle tidspunkt.
  6. Utstyr Når annet ikke framgår av ordensreglementet omfatter leieavtalen bruk av det idrettsutstyr som finnes i idrettshallen. Leietakeren må selv sørge for montering og demontering av utstyr som ikke står fast i hallen. Både montering og demontering må utføres innenfor den fastsatte leietid. Bruk av spesielt utstyr må avklares med Stangehallen på forhånd. Lagsutstyr som baller til de ulike idretter, innebandykøller og vester må lagene stille med selv.
  7. Ansvarlig leder Leietakeren må sørge for at det er en ansvarlig leder for hver treningstime. Lederen skal påse at ordensregler overholdes og at det ikke oppstår unødig skade på utstyr, lokaler eller personer.
  8. Kontaktperson Lag/grupper som er tildelt treningstid i hallen skal oppgi navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse for kontaktperson som hallens administrasjon kan henvende seg til i saker vedrørende leieforholdet.
  9. Individuell trening Enkeltpersoner som ønsker å trene utenom organiserte grupper kan kjøpe treningskort (dagskort eller sesongkort) og trene når dette kan tilpasses øvrig virksomhet. Den enkelte plikter selv å undersøke mulighetene på forhånd. Som lag/gruppe må det bestilles treningstid i hallen, og ordinær halleie skal betales samlet før timen starter.

18.04.2023