Generelle bestemmelser for arrangement i Stangehallen

Generelle bestemmelser for arrangement i Stangehallen

Greit å vite til arrangementet ditt

Bestemmelser for arrangement i Stangehallen

 • AVTALE
  Før et arrangement starter skal det foreligge en skriftlig leiebekreftelse eller en leiekontrakt.
  Bestemmelsene nedenfor gjelder så langt ikke annet er fastsatt i særskilt leiekontrakt eller avtale.
 • ORDENSREGLER
  Det er arrangørens ansvar å påse at hallens ordensregler blir overholdt under arrangementet. Brudd på ordensreglene kan påføre arrangøren økonomisk ansvar.
 • REKLAME
  Det skilles mellom fast reklame og arena-reklame: Fast reklame er plassert oppe på veggene og over tribunene. Denne reklamen kan ikke tildekkes under arrangementet.
  Arenareklame er den reklamen som plasseres på gjerdet rundt løpebanen eller på gulvet rundt spille-arealene i ballsport.
  Arenareklame kan selges av den enkelte arrangør. Det kan ikke selges reklameplass til produkter som det etter norsk lov ikke er tillatt å reklamere for.
 • BILLETTSALG
  Dersom det selges billetter til arrangementet, fastsetter arrangøren selv billettprisen. Ved åpne arrangementet skal Stangehallen vederlagsfritt disponere 25 billetter. Billettene skal foreligge senest 14 dager før arrangementet. Hallens ansatte har fri adgang mot framvising av Stangehallens ID-kort og skal fritt kunne passere alle kontrollposter.
 • LEIEPRIS
  Leiepris avtales i hvert enkelt tilfelle. Prisen er avhengig av avtalens omfang, tidsbruken, tidspunkt for arrangementet, hvilke arealer/lokaler som skal benyttes osv.
 • UTSTYR
  Det skal på forhånd være avtalt hva slags utstyr som skal benyttes under arrangementet og hva som skal betales for dette.
  Dersom ikke annet er avtalt, er arrangøren selv ansvarlig for opprigging og nedrigging av alt utstyr som ikke står fastmontert i hallen.
 • AVBESTILLING
  Avbestilling av hallen må skje senest to måneder før arrangementet skulle vært avviklet. I motsatt fall blir arrangøren fakturert for halvparten av leieprisen. Skjer avbestillingen senere enn en måned før arrangementet må hele den fastsatte minsteleien betales. I tillegg må arrangøren godtgjøre eventuelle ekstrakostnader som Stangehallen har hatt i forberedelsene av arrangementet.
 • VAKTHOLD
  Arrangøren må selv sørge for nødvendig vakthold så vel i hallen som utendørs. Ved arrangementer der det er påkrevd med politivakt avtales og betales denne av arrangøren. Rett til å kreve parkeringsavgift må avtales i hvert enkelt tilfelle.
 • SKADER
  Arrangøren er ansvarlig for enhver skade som blir påført Stangehallens eiendom og utstyr.
 • SALG
  Arrangøren kan etter nærmere avtale drive kiosk- og kafeteriasalg i henhold til gjeldende retningslinjer. Eventuelt annet salg skal være etter spesiell avtale.